Program Hakkında

Program Özeti

Projemiz, Birleşmiş Milletler tarafından desteklenmiştir. Küçük Hibe Programı (Gef-SGP) önceliklerinden :“ Yerel yönetimler işbirliğiyle, iklim dostu ulaşım alternatiflerinin ve yenilikçi kentsel ulaşım örneklerinin oluşturulması ve/ya yaygınlaştırılması”, önceliği ile güçlü bir bağ içindedir. Bugün nüfusu 4 milyonu geçen İzmir, Türkiye’nin üçüncü büyük kenti, Ege Bölgesi’nin de merkezi konumundadır. İzmir, Türkiye’de hava kirliliği sıralamasında üst sıralardadır ve kirlilik değerleri Avrupa ortalamasının oldukça üstündedir. Bu durum; toplum sağlığı üzerinde ve özellikle çocukların gelişiminde ileri seviyede olumsuz etkilere sahip. Hava kirliliği, küresel iklim değişikliğinin temel faktörü olması gibi pek çok temel hayati soruna neden İzmir Büyükşehir Belediyesi (İBB) çevre dostu yenilikçi ulaşım planı geliştirmek üzere 2015-2016 yılında İzmir Ana Ulaşım Planı 2030 ( UPİ 2030) hedeflerini koymuştur. UPİ 2030 raporunda İzmir bisikletli ulaşımda uzman kapasitesini arttırmak ve ilgili imar planı uygulama ve sahada uygulama çalışmalarına geçiş yapmak hedeflerini yazılı ve net olarak koymuştur. Bisikletli Kentler Projesi, akıllı ve yenilikçi ulaşım uygulamalarının yaygınlaşması amacıyla, İzmir ili 30 ilçesinde görevli karar verici ve ilçe belediye plancılarına bisiklet özelinde standart ve kodların imar planlarına işlenmesi ve sahada uygulanması üzerine kapasite kazandırır, kapasiteyi kendi ilçelerinde uygulamaları üzerine cesaretlendirir, rehberlik eder, taslak planlar geliştirilmesi yönünde destekler. Yönetici, plancılar, uzmanlar arasında işbirliği ağı kurar. Plan kararlarının insan odaklı olması, İzmir ili gerçeklerine uyarlanması üzerinde durur. Proje il genelinde iletişim, bilgi ve uzmanlık ağını güçlendirir. İzmir iline bağlı yüksek nüfus oranına sahip bir veya iki ilçede bisikletle ulaşıma yönelik uygulamaları sahada destekler. Ulaşımda entegrasyon sağlamak üzere ilişkisi kopuk olan hatların arasında kullanmak üzere yerel şartlara uygun bisiklet taksi sistemini tasarlar, protototip e-bisitaksi üretir, yönetim planını oluşturur ve belediyenin onayladığı pilot hatta uygulama çalışmasını deneyler. Bu uygulamanın ayrıca atlı fayton kullanılan hatlara adaptasyonu konusunda İBB ile temasa geçer. Gelecek adımları kurar. Yeni nesil mimar ve plancılara üniversitelerde seminerler ile ulaşır, farkındalık arttırır. Paydaş sivil toplum örgüt üyeleri, kadın ve çocuklara yönelik uygulamalar ve farkındalık aktiviteleriyle bisikletli ulaşıma katılan, destekleyen insan sayısını artırır. Bisikletli ulaşım teknolojilerinin bilim enstitü ve kurumlarında sistematik olarak ele alınması, araştırma çalışmalarının güçlenmesi amacıyla işbirlikleri üretir.

Hedefler ve Uygulamalar

Bisikletli Kent İzmir Projesi, Kasım 2019 – Eylül 2020 arasında uygulanacaktır. Proje Ana Hedefi: Akdeniz “Havzasında Ulaşımda İklim Değişimi ile Mücadele Kapasitesinin Yerel Yönetimlerle İşbirliği içinde Güçlendirilmesi”dir. Proje Hedefi: İzmir ilinde bisikletli ulaşım uygulayıcı, kullanıcı kapasitesinin güçlendirilmesi ve uygulamaların geliştirilerek yaygınlaştırılmasıdır Bisiklet Kooperatifi, Bisikoop, 2018 yılında Karşıyaka Belediyesi Kooperatif Destekleme Merkezi bünyesinde kurulmuş bağımsız tüzel kişiliktir. 38 birey ortağı vardır. Bisiklet kullanımının yaygınlaştırılması ile ilgili faaliyetleri düzenler ve geliştirir. Karşıyaka Belediyesi Bisikoop gibi toplam 6 kooperatifi İzmir ve çevre ilçelerinde ekolojik yaşam, iklim değişimine direncin artması, tarımın gelişmesi, eğitim, sosyo-ekonomik kalkınma amaçlarıyla lojistik ve rehberlik alt yapısıyla destekler. Belediye kooperatiflere toplantı, eğitim ve proje çalışmaları üretmeleri amacıyla gereken mekansal ve bilişim iletişim teknolojik alt yapısı, yönetim danışmanlığı ve kısmi sekretarya imkanlarını sunmuştur. Bisikoop, orta vadede İzmir’de yenilikçi ulaşıma dönüşüm yönünde savunuculuk yapmayı, önemli ve öncü bir aktör olmayı, özellikle yerel yönetimler ve diğer ilgili kamu kurumları ile işbirlikleri geliştirmeyi ve bu dönüşümün sürdürülebilir kalkınmaya yönelik etkisini artırmayı hedeflemiştir. T.C Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıkları Koruma Genel Müdürlüğü yetkilileri ile yaptığımız sözlü görüşmede, İzmir ilinde bisikletle ulaşım yol ve imkanlarının geliştirilmesi sürecine kurumsal bakışın olumlu olduğu, süreçle ilgili olarak ilgili birimler ile koordinasyon içinde kalınmasının uygun olacağı ve destek vermeye hazır oldukları sözlü bilgisi alınmıştır. T.C, ÇŞB 2019 yılı Şehir İçi Bisiklet Yolları Yönetmeliği projede referans alınacaktır. Projede, İzmir ilçe belediyelerini temsil eden yaklaşık “100 Karar verici, Plancı, Mimar ve İnşaat Mühendisi” ne kapasite artırma çalışması uygulanacaktır. Tarihi Hava Gazı Fabrikası Kültür Merkezi'nde yapılması değerlendirilen proje lansman ve açılışı ardından tam gün sürecek eğitim çalışması kapsamında, yönetmelik ve uygulamaya yönelik teknikler ve tecrübeler aktarılacaktır. Eğitim çalışmasında İBB Yaya ve Bisiklet Yolları Şefliği, Karşıyaka Belediyesi Kentsel Kalkınma Müdürlüğü uzmanları tecrübe ve bilgilerini paylaşarak rehberlik eğitmenlik yapacaklardır. İzmir Büyükşehir Belediyesi, proje ortağıdır. Bu kapsamda Ulaşım Planlama Şube - Müdürlüğü Bisiklet Yaya Planlama Şefliği yöneticileri, uzmanlarının projeye destek verme motivasyonu yüksektir. Üretilen projelerin yurt içi/dışında bilinirliği yönünde tanıtım kapasitesi güçlüdür. İzmir, Karşıyaka Belediyesi proje ortağıdır. İlçenin gelişimi için yenilikçi, deneysel ve model çalışmalara imza atma cesaret ve talebi güçlüdür. Karşıyaka belediyesi Kent Konseyi bünyesinde Bisiklet Meclisi, Bisikoop önderliğinde kurulmuştur. Bisikoop yönetim kurulu başkanı ayrıca komisyonun başkanıdır. Karşıyaka Kent Konseyi’nin projemize yazılı destek mektupları bulunmaktadır. Türkiye EuroVelo listesi içindedir. “Bisikletli Kentler - Cities on Bike İzmir projesi ilinde plan kararları ve uygulamalarını Dünya bisikletle ulaşım standartları yönünde geliştirme hedefleriyle uluslararası seviyede prestij özelliğindedir. Cities on Bike/ Bisikletli Kentler bölge ve ülkemizde iklim değişimiyle maraton mücadele yönünde yaşam ve davranışı değişimi programı niteliğindedir. Bisikletli Kent İzmir projesi programın önder ayağıdır. Proje, Birleşmiş Milletler, Küçük Hibe Programı tarafından 38.000 dolar ile desteklenmiştir. Proje ortakları ayni ve nakdi katkıları ile yaklaşık bütçesi 100.000 dolardır. Proje 3 Ana Uygulama Odağı Nitelikli insan kapasitesi gelişmesi amacıyla belediyelerimizde görev alan karar vericiler, plancılar, mimar ve inşaat mühendislerine bisiklet yolları yönetim ve uygulama tekniklerini / pratiklerini tanıtır. Nitelikli insan kapasitesi gelişmesi amacıyla karar vericiler, plancılar, mimar ve inşaat mühendislerine bisiklet yolları yönetim ve uygulama tekniklerini / pratiklerini tanıtır. Karşıyaka ilçesinde bisiklet yolu uygulamalarını ayni ve maddi katkılarla destekler III. İzmir ili şartlarına uygun olabilecek elektrikli bisiklet taksi prototipini bilimsel ve teknik basamakları uygulayarak üretir, elektrikli vasıtalarla ulaşım yönetim planı içeriği ve sahada uygulama olanaklarını araştırır, deneyler. Proje süresinde İzmir ili merkez ve 30 ilçesinde, İBB ve KB ile koordinasyon içinde programın amaçları sosyal medyada kısa film ve sloganlar, bilgilendirici anonslar, sahada kültürel ve sportif nitelikte faaliyetler, ilçelerin bir kısmının yöneticilerinin ziyaretleri, İzmir Karşıyaka’da geniş çaplı bisiklet festivali, kadın ve çocuklara yönelik eğitim faaliyetleri ile tanıtılacak ve örneklenecektir.